درباره ما

شهرستان اورنج - هیئت ناظران

هیئت ناظران، مسئولیت نظارت بر مدیریت دولت شهرستان و بسیاری از مناطق ویژه را برعهده دارد. فعالیت‌های قانونگذاری و اجرایی این هیئت، از طریق برگزاری جلسات علنی با حضور پرسنلی معین انجام می‌شود و موضوعات حقوقی در جلسات غیرعلنی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. جلسات هیئت مدیره در سالن اجرائی در سانتا آنا برگزار می‌شود.

کمیسیون روابط انسانی شهرستان اورنج

این کمیسیون در سال 1971 توسط هیئت ناظران شهرستان اورنج، با همکاری لیگ شهرهای شهرستان اورنج بنیانگذاری شد. مأموریت این کمیسیون، جستجوی علل تنش و درگیری، تبعیض و عدم تحمل و کاهش این علل است. ما این مأموریت را با گرد هم آوردن مردم برای ایجاد جوامعی ایمن و بررسی تعصب، نظارت بر جنایات ناشی از نفرت، حل اختلاف، فرصت ابراز عقیده به کسانی که امکان آن را ندارند و پرورش رهبران متنوع انجام می‌دهیم.

کمیسیون روابط انسانی شهرستان اورنج، یک هیئت مشورتی مستقل است و مواضع ما لزوماً منعکس‌کننده مواضع هیئت نظارت شهرستان اورنج نیست.

شورای روابط انسانی شهرستان اورنج

شورای روابط انسانی شهرستان اورنج به مدت 30 سال حامی جامعه وسیعتر شهرستان اورنج در ایجاد درک متقابل بین ساکنان، به منظور ایجاد جوامعی ایمن، فراگیر و عاری از خشونت، تبعیض، آزار و اذیت و درگیری بین گروهی بوده‌است. این شورا مسئولیت میانجی‌گری در تعارضات را برعهده دارد و برنامه‌های تنوع و فراگیری را از طریق پنج برنامه اصلی در سرتاسر این شهرستان ارائه می‌کند: مدارس ایمن و محترم بریجز (BRIDGES)، برنامه مدرسه ترمیمی، جامعه‌سازی، حل و فصل اختلافات و ارائه آموزش در خصوص تنوع، برابری و فراگیری. شورای روابط انسانی شهرستان اورنج یک سازمان غیرانتفاعی (3)501 است.

Orange County, California
OCHR logo

تأمین مالی این پروژه از طریق کمک مالی H.R. 1319 ARPA که از سوی هیئت ناظران شهرستان اورنج تخصیص داده‌شده و توسط خدمات اجتماعی شهرستان اورنج اداره می‌شود، می‌باشد.

Copyright © 2022 HATEHURTSUSALL.ORG